Oto cała historia szkoły

Galeria dyrektorów szkoły
GALERIA DYREKTORÓW SZOŁY

Zespół Szkół Nr 1 w Rzeszowie od 60 lat kształci i wychowuje kolejne pokolenia młodzieży. Tysiące absolwentów część swojego życia związało z tą właśnie szkołą, tworząc z nauczycielami i innymi pracownikami jej historię, na którą składają się: 60 lat istnienia Technikum Budowlanego oraz 25 lat VI Liceum Ogólnokształcącego. Tak więc… Oto krótki przegląd najważniejszych faktów z historii Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie. Jego początek sięga roku 1952. Wtedy zrodził się pomysł powołania do życia szkoły będącej centrum kształcenia kadr w zawodach budowlanych. Jej organizatorem był pierwszy dyrektor szkoły mgr Wojciech Woś, któremu kierownictwo szkoły powierzono w latach 1953-1965 oraz w roku szkolnym 1968/69. 1 września 1953 roku 160 uczniów rozpoczęło naukę w Technikum Budowlanym w Rzeszowie. Pierwszą siedzibą szkoły był barak - obecny budynek powstawał etapami począwszy od 1953 aż do roku 1960, kiedy zakończono budowę auli szkolnej.

Struktura funkcjonującej wówczas szkoły zmieniała się dynamicznie:

  • w roku 1957 powstał Wydział Zaoczny Technikum Budowlanego,
  • w roku 1959 Technikum Budowlane połączone ze Szkołą Rzemiosł Bu-dowlanych utworzyło Państwowe Szkoły Budownictwa,
  • w roku 1960 powstała pierwsza klasa 3-letniego Technikum Budowlane-go, które zakończyło swoje istnienie w roku 2006,
  • w roku 1961 powołana została Państwowa Szkoła Architektury,

zaś w roku 1963 – Państwowa Szkoła Techniczna istniejąca aż do roku 1969.

W latach 1965-1968 funkcję dyrektora pełnił mgr Stanisław Tyski. Szkoła nadal rozwijała się, poszerzając swoją ofertę edukacyjną: w roku 1967 utworzona została Zasadnicza Szkoła Budowlana, która działała do roku 2008.

szkolarzemiosl

Od września 1969 do 1978 roku dyrektorem szkoły, noszącej nazwę Państwowych Szkół Budownictwa, był mgr Jan Lentyński. W latach 70. szkoła nadal przechodziła przeobrażenia organizacyjne. Jej strukturę wzbogaciła:

 • Policealne Studium Zawodowe utworzone w roku 1971,
 • Technikum dla Przodujących Robotników działające od roku 1972 do roku 1981.

Tego roku młodzież podjęła naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej, którą w 1985 roku przeniesiono do Zespołu Szkół Specjalnych w Rzeszowie. W listopadzie 1978 roku w miejsce Państwowych Szkół Budownictwa utworzono Zespół Szkół Budowlanych. Jego dyrektorem został mgr Czesław Ziomek, który sprawował tę funkcję do 1985 roku. Pod jego kierownictwem szkoła łączyła:

 • Technikum Budowlane,
 • Policealne Studium Zawodowe,
 • Zasadniczą Szkołę Zawodową,
 • Zasadniczą Szkołę Budowlaną,
 • Technikum dla Przodujących Robotników,
 • Wydział Zaoczny Technikum Budowlanego.
szkolarzemiosl

Od roku 1984 w budynku szkoły funkcjonowały dwie struktury szkolne: powołane z dniem 1 września 1984 roku Studium Nauczycielskie obejmujące Studium Nauczania Początkowego i Studium Wychowania Przedszkolnego, które-go dyrektorem został mgr Jan Kaplita, oraz Zespół Szkół Budowlanych, któremu dyrektorował nadal mgr Czesław Ziomek. W 1985 roku Zespół Szkół Budowlanych w Rzeszowie otrzymał imię Ludwika Waryńskiego. Ten rok przyniósł kolejne zmiany organizacyjne. 1 wrze-śnia nastąpiło połączenie dwóch samodzielnych szkół w Zespół Szkół im. Ludwika Waryńskiego. Dyrektorem Zespołu został mgr Jan Kaplita, zaś szkołę tworzyły:

 • Studium Nauczycielskie,
 • Zasadnicza Szkoła Budowlana,
 • Technikum Budowlane,
 • Policealne Studium Zawodowe.

Następne lata to dalszy ciąg zmian organizacyjnych. 1 września 1988 roku rozpoczęli naukę pierwsi uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącego. W związku z zachodzącymi przeobrażeniami politycznymi w 1990 roku anulowano nadane szkole imię L. Waryńskiego. Od 1 września 1991 roku szkoła funkcjonowała już jako Zespół Szkól Nr 1 w Rzeszowie, łącząc:

 • Technikum Budowlane,
 • Zasadniczą Szkołę Budowlaną,
 • VI Liceum Ogólnokształcące,
 • Studium Nauczycielskie.

W roku 1992 w drodze konkursu dyrektorem szkoły został mgr Tadeusz Bajda, który pełni tę funkcję do dzisiaj. Za jego kadencji nastąpiły kolejne zmiany: przestało istnieć Studium Nauczycielskie, w latach 1999-2004 działało Liceum Techniczne, w 2008 roku zakończyli naukę uczniowie ostatniej klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcącej w zawodach budowlanych. Wdrażana od roku szkolnego 2002/2003 reforma systemu oświaty spowo-dowała zmiany w strukturze Zespołu Szkół Nr 1, w którym obecnie funkcjonują 3-letnie Liceum Ogólnokształcące oraz 4-letnie Technikum Nr 1, szkoły przyciągające gimnazjalistów z Rzeszowa i okolic.

Szkoła gościła ludzi ważnych w historii naszego kraju, miasta i regionu. Szczególny pod tym względem był rok szkolny 2002/03, poprzedzający referendum unijne. W naszych murach podejmowaliśmy premiera Leszka Millera, goszczącego wraz z parlamentarzystami i samorządowcami w związku ze zorganizowanym w szkole Podkarpackim Forum Integracji Europejskiej.

leszekmiller

Z wykładami dla uczniów odwiedzili nas wicepremier Grzegorz Kołodko, wiceminister Edukacji Narodowej i Sportu Tomasz Goban-Klass.

grzegorzkolodko

Wielokrotnym gościem był prezydent miasta Tadeusz Ferenc. Przez kilka lat (1995-2001) szkoła pełniła rolę gospodarza Międzynarodowych Integracyjnych Obozów Językowych (BRIDGES FOR EDUCATION), w których brała udział młodzież z Polski, Węgier, Ukrainy, Białorusi, Rosji. Szkoła szczyci się istniejącą od 1984 roku Dziewczęcą Orkiestrą Dętą, która sławi imię szkoły i promuje nasze miasto i region w całej Europie. Niezwykle ważnym wydarzeniem zamykającym 50-lecie istnienia szkoły była uroczystość nadania jej w 2003 roku imienia Ambrożego Towarnickiego, postaci wybranej na patrona przez młodzież i nauczycieli. W ostatnim pięcioleciu nauczyciele i uczniowie ZS Nr 1 stali się organizato-rami wielu przedsięwzięć, służących poszerzaniu wiedzy, odkrywaniu i rozwija-niu uzdolnień i wrażliwości uczniów. Wśród nich warto wymienić Podkarpacki Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Kulturze Antycznej „Non scholae, sed vitae discimus”, Konkurs Piosenki i Wiersza Anglojęzycznego „Teen Show”, wolon-tariat na rzecz podopiecznych Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci (m.in. akcja mikołajkowa „I Ty możesz mieć czerwoną czapkę!”), Spotkania Teatralne „Zwierciadła”. Technikum Nr 1 szczyci się stałą od 10 lat obecnością na central-nym etapie Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych uczniów, którzy zdobywają tytuły laureatów i finalistów. Uczniowie liceum uczestniczyli także w projektach FENIKS oraz „Bliżej prawa”, zaś uczniowie szkoły budowlanej biorą udział w wycieczkach i szkoleniach zawodowych prowadzonych przez przedstawicieli firm budowlanych i poszerzają swoją wiedzę dzięki stałej współ-pracy z Politechniką Rzeszowską w zakresie laboratoryjnych badań materiałów budowlanych. Wszystkie te przedsięwzięcia pozwoliły szkole uzyskać tytuły „Szkoły Odkrywców Talentów” (w 2011 r.) oraz „Szkoły z pasją” (w 2012 r.). Zespół Szkół Nr 1 nieustanie zmienia swój wizerunek, modernizuje się. Na koniec warto spojrzeć w przyszłość i wspomnieć o projekcie rozbudowy szkoły. Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku kalendarzowym uda się rozpocząć realizację projektu dobudowy budynku z 4 salami lekcyjnym, halą sportową spełniającą wymogi zawodów międzynarodowych w grach zespołowych, siłownią i zapleczem sanitarnym. W ten sposób nawiązalibyśmy do wydarzeń sprzed 60 lat i symbolicznie wkroczyli w kolejne 60-lecie…